Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Kontakt

Primátor mesta

Bečarik Pavol, Ing.

Lokácia

Radnica
Radničné námestie 7
052 70 Spišská Nová Ves
prízemie vľavo

Zástupcovia primátora

Gonda Jozef, Ing.

1. zástupca primátora

Lokácia

Radnica
Radničné námestie 7
052 70 Spišská Nová Ves
1. poschodie vpravo

Demečko Dávid, PaedDr., PhD.

2. zástupca primátora

Lokácia

Radnica
Radničné námestie 7
052 70 Spišská Nová Ves
prízemie vpravo

Kancelária primátora

Husová Mária

Sekretariát primátora

Lokácia

Radnica
Radničné námestie 7
052 70 Spišská Nová Ves
prízemie vľavo

Čo tu môžete vybaviť?

* sekretariát primátora 

Nováková Viera, Bc.

Sekretariát primátora

Lokácia

Radnica
Radničné námestie 7
052 70 Spišská Nová Ves
prízemie vľavo

Čo tu môžete vybaviť?

* sekretariát primátora

Jančíková Andrea, Ing.

vedúca oddelenia

Lokácia

Radnica
Radničné námestie 7
052 70 Spišská Nová Ves
2. poschodie vľavo

Čo tu môžete vybaviť?

* riadenie oddelenia v týchto oblastiach: 

* kultúrno-spoločenský mesačník Informátor (IČKO)
* občianske obrady
* sekretariát primátora
* referát kultúry
* styk s médiami
* PR mesta
* Turistické informačné centrum
* referát cestovného ruchu a zahraničných vzťahov

Sedláková Barbora

Referát cestovného ruchu a zahraničných vzťahov

Lokácia

Radnica
Radničné námestie 7
052 70 Spišská Nová Ves
1. poschodie vľavo

Čo tu môžete vybaviť?

* poskytnutie dotácie podľa VZN č. 2/2020
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
* kontakt s partnerskými mestami
* kontakt so zahraničím

Dutková Mária, Mgr.

Referát cestovného ruchu a zahraničných vzťahov

Lokácia

Radnica
Radničné námestie 7
052 70 Spišská Nová Ves
2. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* propagácia mesta
* web stránka mesta - Návštevník
* Turistické informačné centrum
* účasť na výstavách cestovného ruchu
* kontakt s partnerskými mestami
* kontakt so zahraničím

Barbuščáková Jana, Ing.

Referát cestovného ruchu a zahraničných vzťahov

Lokácia

Radnica
Radničné námestie 7
052 70 Spišská Nová Ves
2. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* propagácia mesta
* web stránka mesta - Návštevník
* Turistické informačné centrum
* účasť na výstavách cestovného ruchu
* kontakt s partnerskými mestami
* kontakt so zahraničím

Kleinová Zuzana, Mgr.

Referát kultúry

Lokácia

Radnica
Radničné námestie 7
052 70 Spišská Nová Ves
1. poschodie stred

Čo tu môžete vybaviť?

* sobáše
* slávnostné prijatie jubilanta
* uvítanie dieťaťa
* občiansky pohreb
* rozlúčka na cirkevných pohreboch
* slávnostné prijatia primátorom mesta

Baluchová Marcela, Ing.

Referát kultúry

Lokácia

Radnica
Radničné námestie 7
052 70 Spišská Nová Ves
1. poschodie vpravo

Čo tu môžete vybaviť?

* redakcia IČKO - podanie inzercie, poďakovaní a spomienok
* pokladňa IČKO - platba v hotovosti
* zverejňovanie na web stránke mesta
* oznámenie o konaní kultúrneho podujatia
* umiestnenie technicko-zábavných atrakcií
* účasť na kult. podujatí - Dni mesta / Trh ľudových remesiel

Repčiak Tomáš

pracovník pre styk s médiami

Lokácia

Radnica
Radničné námestie 7
052 70 Spišská Nová Ves
1. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* styk s médiami
* redakcia IČKO
* zverejňovanie Fb stránke mesta

Gondová Edita

pracovník pre styk s médiami

Lokácia

Radnica
Radničné námestie 7
052 70 Spišská Nová Ves
2. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* styk s médiami
* redakcia IČKO
* pokladňa IČKO - platba v hotovosti
* zverejňovanie na web a Fb stránke mesta

Staňa Ján

vodič, informátor

Kontakt
053 4176 616
Lokácia

Radnica
Radničné námestie 7
052 70 Spišská Nová Ves
prízemie vľavo

Čo tu môžete vybaviť?

* vodič vedenia mesta
* informácie

Barč Matej, Bc.

Turistické informačné centrum

Lokácia

Radnica
Radničné námestie 7
052 70 Spišská Nová Ves
centrum mesta

Čo tu môžete vybaviť?

* turisticko-informačné poradenstvo
* výstupy na najvyššiu kostolnú vežu
na Slovensku
* predaj vstupeniek na vybrané kult.-spoloč. podujatia

Švirlochová Jana, Mgr.

Turistické informačné centrum

Lokácia

Radnica
Radničné námestie 7
052 70 Spišská Nová Ves
centrum mesta

Čo tu môžete vybaviť?

* turisticko-informačné poradenstvo
* výstupy na najvyššiu kostolnú vežu
na Slovensku
* predaj vstupeniek na vybrané kult.-spoloč. podujatia

Referát rozvoja mesta

Paveleková Darina, Ing.

vedúca referátu

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
309 - 2. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* projekty mesta
* rozvojový plán mesta

Valkoššáková Zuzana, Ing.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
310 - 2. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* projekty mesta
* rozvojový plán mesta

Januv Lukáš, Mgr., PhD.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
310. - 2. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* projekty mesta
* rozvojový plán mesta

Hlavný kontrolór

Biskup Peter, Ing.

Lokácia

Radnica
Radničné námestie 7
052 70 Spišská Nová Ves
2. poschodie vpravo

Čo tu môžete vybaviť?

* evidencia petícií a sťažností

Útvar hlavného kontrolóra

Hudáčeková Alena, Ing.

Lokácia

Radnica
Radničné námestie 7
052 70 Spišská Nová Ves
2. poschodie vpravo

Čo tu môžete vybaviť?

* evidencia petícií a sťažností

Prednosta

Naščák Jozef, Ing., MPH

prednosta MsÚ

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
306 - 2. pochodie

Sekretariát prednostu

Fornaiová Lucia

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
306 - 2. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* sekretariát prednostu MsÚ
* registratúra (potvrdenie o veku stavby, zápočty odpracovaných rokov, projektová dokumentácia...)


Kolesárová Ivana, Mgr.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
306 - 2. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* sekretariát prednostu MsÚ

Právne oddelenie

Duláková Lucia, JUDr.

vedúca oddelenia

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
307 - 2. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* riadenie, organizovanie a kontrola práce oddelenia
* vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií

Právny referát

Štrauch Peter, JUDr.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
308 - 2. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií

Kúkelčíková Lenka, JUDr.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
308 - 2. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií 

Personálny referát

Vikartovská Anna

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
205 - 1. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* personalistka

Matrika

Biroš Pavol, Mgr.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
107 - prízemie (Matričný úrad)

Čo tu môžete vybaviť?

* rodný list
* uzavretie manželstva / sobášny list
* úmrtný list
* duplikáty týchto listov
* zmena / úprava mena / priezviska

Sedlačková Mária

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
108 - prízemie (Matričný úrad)

Čo tu môžete vybaviť?

* rodný list
* uzavretie manželstva / sobášny list
* úmrtný list
* duplikáty týchto listov
* zmena / úprava mena / priezviska

Šmihulová Katarína

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
107 - prízemie (Matričný úrad)

Čo tu môžete vybaviť?

* rodný list
* uzavretie manželstva / sobášny list
* úmrtný list
* duplikáty týchto listov
* zmena / úprava mena / priezviska

Čechová Janka

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
108 - prízemie (Matričný úrad)

Čo tu môžete vybaviť?

* rodný list
* uzavretie manželstva / sobášny list
* úmrtný list
* duplikáty týchto listov
* zmena / úprava mena / priezviska

Evidencia obyvateľov

Kellnerová Lýdia, Bc.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
118 - prízemie

Čo tu môžete vybaviť?

* trvalý pobyt
* prechodný pobyt

Bartošová Mária

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
118 - prízemie

Čo tu môžete vybaviť?

* trvalý pobyt
* prechodný pobyt

Referát osvedčovacej agendy

Loyová Jana, Bc.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
111 - prízemie

Čo tu môžete vybaviť?

* osvedčovanie podpisov na listinách
* osvedčovanie listín

Slobodová Monika

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
111 - prízemie

Čo tu môžete vybaviť?

* osvedčovanie podpisov na listinách
* osvedčovanie listín

Oddelenie sociálnych vecí

Jančurová Júlia, Ing.

vedúca oddelenia

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
101 - prízemie

Čo tu môžete vybaviť?

* posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
* SOS náramok
* sociálno-právna ochrana detí
* sociálna pomoc
* opatrovateľská služba
* odľahčovacia služba
* Žiadosť o poskytnutie stravy žiadateľa v dôchodkovom veku
* Komunitné centrum
* Dom humanity Nádej
* referát bytovReferát sociálnych služieb a bytov

Ondrejčíková Iveta, Mgr.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
102 - prízemie

Čo tu môžete vybaviť?

* podanie žiadosti o nájom bytu (rodina s deťmi)
* podanie žiadosti o nájom bytu (občania nad 62 r.) do DOS, Levočská ul.
* podanie žiadosti o nájom bytu (občania nad 62 r.) na Ul. J. Fabiniho č. 4 – 9
* podnájom bytu
* spoločný nájom bytu
* prechod nájmu bytu
* výmena bytu

Ilkovičová Dana, PhDr.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
117 - prízemie

Čo tu môžete vybaviť?

* sociálno-právna ochrana detí

Referát sociálnych služieb

Mikolajová Viera

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
103 - prízemie

Čo tu môžete vybaviť?

* Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu 
* Žiadosť o odľahčovaciu službu
* SOS náramky

Tomajková Ivana, PhDr.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
114 - prízemie

Čo tu môžete vybaviť?

* prihlásenie / odhlásenie psa

* vydávanie rybárskych lístkov

Terénni sociálni pracovníci

Geletková Viera, Mgr.

Kontakt
053 4152 133
Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
128 - prízemie

Hagovská Daniela, Mgr.

Kontakt
053 4152 134
Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
128 - prízemie

Terénni pracovníci

Čonková Anežka

Kontakt
053 4152 133
Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
128 - prízemie

Šutyová Elena, Bc.

Kontakt
053 4152 134
Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
128 - prízemie

Lučivjanská Anna, Bc.

Kontakt
053 4152 135
Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
128 - prízemie

Oddelenie vnútornej správy

Pohly Štefan, Ing.

vedúci oddelenia

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
21 - 2. poschodie

Referát informačných technológií

Holotňák Radoslav

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
233 - 1. poschodie

Referát vnútornej správy

Kuzl Peter

informátor

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
106 - prízemie

Čo tu môžete vybaviť?

* informácie
* podateľňa

Borská Ľuboslava

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
106 - prízemie

Čo tu môžete vybaviť?

* podateľňa

Sopková Brigita

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
114 - prízemie

Čo tu môžete vybaviť?

* neštátne zdravotnícke zariadenia (ordinačné hodiny, záväzné stanoviská)
* predajný a prevádzkový čas (prevádzkarne)
* ohlásenie samostatne hospodáriaceho roľníka
* účasť na podujatiach (spotrebný tovar, občerstvenie a pod.)

Čmeľová Monika

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
115 - prízemie

Referát krízového riadenia PO a BPP

Klein Peter

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
316 - 2. poschodie

Referát bytov a nebytových priestorov

Krotký Miroslav, Ing.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
317 - 2. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* predaj bytov a nebytových priestorov v bytových domoch
* prenájom nebytových priestorov

Jackovič Zdeno, Ing.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
317 - 2. poschodie

Pižemová Natália

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
317 - 2. poschodie

Hric Michal

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
Sklad MsÚ, Nad Medzou 2

Čo tu môžete vybaviť?

* sklad MsÚ

Finančné oddelenie

Topoliová Iveta, Ing.

vedúca oddelenia

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
210 - 1. poschodie

Referát rozpočtu a účtovníctva

Proksová Oľga, Mgr.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
104 - prízemie

Čo tu môžete vybaviť?

* hlavná pokladňa MsÚ (platba v hotovosti & platobnou kartou)
* predaj parkovacích známok

Svetkovská Ľuboslava

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
105 - prízemie

Čo tu môžete vybaviť?

* hlavná pokladňa MsÚ (platba v hotovosti & platobnou kartou)
* predaj parkovacích známok


Erhardtová Erika

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
105 - prízemie

Čo tu môžete vybaviť?

* hlavná pokladňa MsÚ (platba v hotovosti & platobnou kartou)
* predaj parkovacích známok

Valkošáková Jana, Ing.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
202 - 1. poschodie

Kiššáková Helena

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
202 - 1. poschodie

Martinková Erika

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
205 - 1. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* mzdová účtovníčka

Zacharová Alena, Ing.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
209 - 1. poschodie

Alexievová Žaneta, Ing.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
202 - 1. poschodie

Levárska Andrea, Ing.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
209 - I. poschodie

Oddelenie správy daní a poplatkov

Bartošová Mária, Ing.

vedúca oddelenia

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
207 - 1. poschodie

Referát daní a poplatkov

Zekuciová Alexandra, Ing.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
204 - 1. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* vznik, zmena, zánik poplatku za komunálne odpady – právnické osoby

* vyúčtovanie odvodu z prevádzkovania hazardnej hry

Beharková Alena

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
203 - 1. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* vznik, zmena, zánik dane z nehnuteľností – fyzické osoby


Lačná Katarína

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
203 - 1. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* vznik, zmena, zánik dane z nehnuteľností – fyzické osoby

* vznik, zánik, vyúčtovanie dane za ubytovanie – fyzické a právnické osoby

* daň za užívanie verejného priestranstva – fyzické a právnické osoby

Ďuríková Mária, Mgr.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
206 - 1. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* vznik, zmena, zánik dane z nehnuteľností – právnické osoby

* vznik, zmena, zánik dane za psa – právnické osoby

* vznik, zmena, zánik dane za predajné automaty – fyzické osoby
Macejáková Mária

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
211 - 1. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

*  vznik, zmena, zánik poplatku za komunálne odpady – fyzické osoby

Biskup Tadeáš, Ing.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
211 - 1. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

*  vznik, zmena, zánik poplatku za komunálne odpady – fyzické osoby

Andrassyová Erika

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
211 - 1. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

*  vznik, zmena, zánik poplatku za komunálne odpady – fyzické osoby

Habasová Silvia

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
211 - 1. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

*  vznik, zmena, zánik poplatku za komunálne odpady – fyzické osoby

Referát exekučného konania

Tulisová Mária, Ing.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
208 - 1. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* daňové exekučné konanie
* vymáhanie daňových nedoplatkov

Oddelenie správy majetku

Andráš Ľubomír, Ing.

vedúci oddelenia

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
222 - 1. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* kúpa a predaj nehnuteľností
* prenájom pozemkov

Tkáčová Alena, Ing.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
221 - 1. poschodie

Šimková Mária, Ing.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
224 - 1. poschodie

Brezovajová Nikola, Mgr.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
222 - 1. poschodie

Vrončová Katarína

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
224 - 1. poschodie

Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku

Referát územného plánovania

Leskovjanská Katarína, Ing. arch.

vedúca referátu

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
22 - 2. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* územné plánovanie mesta

da Cruz Anna, Ing.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
23 - 2. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* agenda územného plánovania

Kočišová Miroslava

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
232 - 2. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* pridelenie súpisného čísla

Referát stavebného poriadku

Koršalová Tatiana, Mgr.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
311 - 2. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* povolenie odstránenia stavby
* zmena užívania stavby
* kolaudačné rozhodnutie
* dodatočné povolenie stavby
* povolenie propagačných zariadení
* povolenie terénnych úprav
* povolenie zmeny stavby pred dokončením
* stavebné povolenie
* ohlásenie drobnej stavby
* územné rozhodnutie
* stavebné úpravy bytu

Ľorková Gabriela, Ing.

vedúca referátu

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
313 - 2. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* povolenie odstránenia stavby
* zmena užívania stavby
* kolaudačné rozhodnutie
* dodatočné povolenie stavby
* povolenie propagačných zariadení
* povolenie terénnych úprav
* povolenie zmeny stavby pred dokončením
* stavebné povolenie
* ohlásenie drobnej stavby
* územné rozhodnutie
* stavebné úpravy bytu

Krajňáková Zuzana, Ing.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
313 - 2. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* povolenie odstránenia stavby
* zmena užívania stavby
* kolaudačné rozhodnutie
* dodatočné povolenie stavby
* povolenie propagačných zariadení
* povolenie terénnych úprav
* povolenie zmeny stavby pred dokončením
* stavebné povolenie
* ohlásenie drobnej stavby
* územné rozhodnutie
* stavebné úpravy bytu
* výrub drevín na súkromných pozemkoch

Sad Juraj, Ing., PhD.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
330 - 2. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* povolenie odstránenia stavby
* zmena užívania stavby
* kolaudačné rozhodnutie
* dodatočné povolenie stavby
* povolenie propagačných zariadení
* povolenie terénnych úprav
* povolenie zmeny stavby pred dokončením
* stavebné povolenie
* ohlásenie drobnej stavby
* územné rozhodnutie
* stavebné úpravy bytu

Baginová Zuzana, Ing.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
330 - 2. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* povolenie odstránenia stavby
* zmena užívania stavby
* kolaudačné rozhodnutie
* dodatočné povolenie stavby
* povolenie propagačných zariadení
* povolenie terénnych úprav
* povolenie zmeny stavby pred dokončením
* stavebné povolenie
* ohlásenie drobnej stavby
* územné rozhodnutie
* stavebné úpravy bytu

Referát životného prostredia

Krajňáková Iveta, Ing.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
314 - 2. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* výrub stromov na súkromnom pozemku v katastri mesta
* poplatok za znečisťovanie ovzdušia - malý zdroj znečistenia
* povolenie na stavbu a užívanie stavby - malý zdroj znečistenia
* povolenie vodných stavieb

Oddelenie výstavby a dopravy

Mucha Milan, Ing.

vedúci oddelenia

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
26 - 2. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* agenda Štátneho fondu rozvoja bývania
* výstavba mesta
* doprava 

Referát výstavby a rozvoja bývania

Susa Peter, Ing.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
25 - 2. poschodie

Sanetrik Štefan, Ing.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
320 - 2. poschodie

Slebodník Ján, Ing.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
320 - 2. poschodie

Mačáková Eva, Ing.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
315 - 2. poschodie

Holotňáková Zuzana, Ing.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
25 - 2. poschodie

Referát dopravy

Jacko Ivan, Ing.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
319 - 2. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* určenie použitia trvalého / dočasného dopravného značenia
* uzávierky / obchádzka miestnych komunikácií
* zjazd z miestnej komunikácie
* pripojenie účelovej komunikácie
* prekopávky / zvláštne užívanie miestnych komunikácií

Oddelenie školstva

Mrnková Dana, Ing.

vedúca oddelenia

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
218 - 1. poschodie

Kováčová Dana, Mgr.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
216 - 1. poschodie

Štubňová Eva, Ing.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
217 - 1. poschodie

Bdžochová Ida, Ing.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
219 - 1. poschodie

Oltznauerová Viera, PaedDr.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
219 - 1. poschodie

Oddelenie komunálneho servisu

Hamrák Peter, Ing.

vedúci oddelenia

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
214 - 1. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* komunálny servis mesta
* správa verejného priestranstva
* čistenie mesta
* verejné osvetlenie
* cintoríny mesta
* trhovisko

Referát správy verejných priestranstiev

Neuvirth Pavol

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
212 - 1. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* správa verejného priestranstva

Bobko Tomáš, Ing.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
212 - 1. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* správa verejného priestranstva

Referát odpadového hospodárstva

Krieger Slavomír, Ing.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
204 - 1. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* odpadové hospodárstvo / separovaný zber

Sliva Peter

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
213 - 1. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* odpadové hospodárstvo * detské ihriská * verejné osvetlenie

Referát správy cintorínov, verejných toaliet a trhoviska

Klaciková Lívia, Mgr.

Lokácia

Slovenská 1
052 01 Spišská Nová Ves
Slovenská 1 (starý cintorín)

Čo tu môžete vybaviť?

* nájom hrobového a urnového miesta

Marchyn Marek

Lokácia

Slovenská 1
052 01 Spišská Nová Ves
Slovenská 1 (starý cintorín)

Čo tu môžete vybaviť?

* nájom hrobového a urnového miesta

Cehláriková Jana

Lokácia

Slovenská 1
052 01 Spišská Nová Ves
Slovenská 1 (starý cintorín)

Čo tu môžete vybaviť?

* nájom hrobového a urnového miesta

Franko Miroslav

správca trhoviska

Lokácia

Slovenská 1
052 01 Spišská Nová Ves
Radničné námestie - trhovisko

Čo tu môžete vybaviť?

* správa trhoviska, Radničné nám.

Stanica pre odchyt túlavých zvierat

Šavelová Antónia

Lokácia

Cintorínska 3298/2d
052 01 Spišská Nová Ves
Cintorínska 3298/2d

Mestská polícia

Garčár Marcel, Ing.

náčelník MsP

Lokácia

Školská 1
052 01 Spišská Nová Ves
Školská ulica 1

Púček Slavomír

zástupca náčelníka MsP

Lokácia

Školská 1
052 01 Spišská Nová Ves
Školská ulica 1

Sekretariát MsP

Olejníková Oľga, Mgr.

Lokácia

Školská 1
052 01 Spišská Nová Ves
Školská ulica 1

Čo tu môžete vybaviť?

* sekretariát MsP

Správa školských zariadení

Romaňáková Radka, JUDr.

riaditeľka

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
414 - 3. poschodie

Merčáková Renáta

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
414 - 3. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* referentka ekonomiky práce

Kollárová Oxana

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
412 - 3. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* referentka personálnej práce

Frankovičová Alena, Ing.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
404 - 3. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* ekonómka - účtovníčka

Hamráková Monika

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
412 - 3. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* referentka účtovníctva

Úradné hodiny

Pondelok 8.00 - 15.30
Utorok 8.00 - 15.30
Streda 8.00 - 16.30
Štvrtok 8.00 - 15.30
Piatok 8.00 - 14.00
Sobota zatvorené
Nedeľa zatvorené