Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Zberný dvor

Hľadám info

Zberný dvor, Sadová ulica

sa nachádza na    Sadovej ulici, kde môžu občania mesta po predložení občianskeho preukazu, bezplatne odovzdať nasledovné druhy odpadov: 

- objemný odpad  - starý nábytok, koberce veľkých rozmerov, okná, dvere, zárubne, sanita,
- nebezpečný odpad  - autobatérie, použité automobilové oleje, plastové obaly z motorových olejov, motorové olejové filtre, žiarivky, opotrebované chladiarenské zariadenia,
- elektronický odpad  - televízory, monitory, počítače, spotrebná elektronika, práčky,
- biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov - pokosená tráva, lístie,
- PET fľaše,
- papier a lepenka,
- sklo,
- viacvrstvové kombinované materiály - tzv tetrapaky,
- jedlé rastlinné oleje a tuky.

Zberný dvor neodoberá nasledovné druhy odpadov:
zmesový komunálny odpad
odpad z rozobratých dopravných prostriedkov
opotrebované pneumatiky
drobný stavebný odpad

V Zbernom dvore  nemôžu horeuvedený odpad  odovzdať fyzické osoby oprávnené
na podnikanie a právnické osoby 
.

Prevádzková doba Zberného dvora Sadová ulica

Pondelok - piatok 8.00 - 16.00 h
Sobota 8.00 - 12.00 h
Nedeľa voľno

Telefón: 0903 439 589

Zberný dvor drobných stavebných odpadov

sa nachádza v areáli Regionálnej skládky odpadov Kúdelník II
(pri štátnej ceste Sp. Nová Ves - Markušovce), kde môžu občania mesta po predložení občianskeho preukazu, odovzdať drobné stavebné odpady. 

Drobný stavebný odpad – odpad bez obsahu škodlivín z  bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (tehly, betón, obkladačky, dlaždice, keramika, sadrokartón...)
Sadzba poplatku je  0,015 € za 1 kg  drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín. Poplatok sa uhrádza v hotovosti pri preberaní odpadu.

V Zbernom dvore nemôžu horeuvedený odpad odovzdať fyzické osoby oprávnené
na podnikanie a právnické osoby.

Prevádzková doba
Zberného dvora drobných stavebných odpadov

Pondelok - piatok: 7.00 - 15.00 h              
Sobota: voľno
Nedeľa: voľno

Telefón: 0904 242 144