Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Slobodný prístup k informáciam

Hľadám info

Zvoľte kategóriu, ktorú hľadáte

Žiadosť o sprístupnenie informácií Informácie o podmienkach prijímania zásielok Postup mesta Spišská Nová Ves pri vybavení žiadosti žiadateľa Obmedzenie sprístupnenia informácií / nesprístupnenie informácií Opravné prostriedky Úhrada nákladov Ochrana osobných údajov Register zmlúv, faktúr, objednávok

Zákon č.   211/2000   Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“), bol schválený dňa 17.5.2000 a nadobudol účinnosť dňa 1. 1. 2001. Zákon upravuje podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám.