Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Cirkev

Hľadám info

Rímskokatolícke bohoslužby

Rímskokatolícky farský   kostol Nanebovzatia Panny Márie
Nedeľa: 8.00, 9.15, 10.30, 18.30 h
Prikázané sviatky (počas týždňa): 6.45, 12.00, 18.30 h
Prvopiatkový týždeň: 6.45, 18.00 hod. (pon - so)
Mimo prvopiatkového týždňa: 6.45 h (pon - so), 18.00 h (pia a so)       

Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie (malý)
Nedeľa: 6.00, 7.30, 9.00 h
Prikázané sviatky (počas týždňa): 6.00, 17.00 h
Prvopiatkový týždeň: 6.00 h (pon - so), 16.30 h (pia za účasti detí)
Mimo prvopiatkového týždňa: 6.00 h (pon - so), 18.00 h (pon - št), 16.30 h 
(piatok za účasti detí), 18.30 h (piatok pre mládež)

Sídlisko MIER - Kino Mier
Nedeľa: 8.00, 9.15, 10.30 h
Prikázané sviatky (počas týždňa): 17.00 h
Prvopiatkový týždeň: 17.00 h (utorok)
Mimo prvopiatkového týždňa: 17.00 h (utorok)

Novoveská Huta - Kostol sv. Cyrila a Metoda
Nedeľa: 10.30 h
Prikázané sviatky (počas týždňa): 18.00 h
Prvopiatkový týždeň: 18.00 h (utorok, štvrtok, piatok)
Mimo prvopiatkového týždňa: 18.00 h (utorok a štvrtok)

Ferčekovce 
Nedeľa: 9.15 h
Prikázané sviatky (počas týždňa): 18.00 h
Prvopiatkový týždeň: 18.00 h (pon, str, pia)
Mimo prvopiatkového týždňa: 18.00 h (pon a str)

Domov dôchodcov
Nedeľa: 9.15 h
Prikázané sviatky (počas týždňa): 9.15 h

Nemocnica
V sobotu s nedeľnou platnosťou o 16.00 h
Viac informácií nájdete na     www.fara.sk/snv


Svätyňa Božieho Milosrdenstva, sídlisko Západ

Nedeľa: 9.00, 10.30 (pre deti), 15.30, 19.00 h
Pondelok - sobota: 15.30, 18.30 h
Každý deň je o 15.00 h pobožnosť k Božiemu Milosrdenstvu
Vždy v utorok a stredu o 16.00 h je polhodinová adorácia Sviatosti Oltárnej
a vysluhovanie sviatosti zmierenia
Každý štvrtok 16.00 - 19.00 hod. je Vyloženie Sviatosti Oltárnej
a vysluhovanie sviatosti zmierenia
Vždy od 1. - 9. dňa v mesiaci je svätá omša o 15.30 hod. obetovaná za ctiteľov
Božieho Milosrdenstva a dobrodincov
Viac informácií nájdete na    www.rimkat-smizany.com

Evanjelické bohoslužby

Evanjelický kostol: nedeľa: 9.00 h
​​​​​​​ Evanjelický kostol Smižany: nedeľa: 10.30 h

Viac informácií nájdete na    www.ecavsnv.sk

Gréckokatolícke bohoslužby

Chrám Premenenia Pána, Letná ul. 79
pondelok - piatok: 16.30 h
sobota: 8.00 h
nedeľa: 10.00 h
Aktuálne zmeny nájdete na    www.grkatsnv.sk ​​​​​​​

Pravoslávne bohoslužby

Chrám sv. Klimenta Ochridského, Zimná ul. 74
streda a piatok: 8.00, 18.00 h (v zime 17.00 h)
sobota: 18.00 h (v zime 17.00 h)
nedeľa: 7.30, 9.00, 18.00 h (v zime 17.00 h)
sviatky: ako v nedeľu

Duchovný správca: ThDr. Štefan Pružinský PhD.
Kontakt: 053/448 92 86
Viac informácií nájdete na    www.pravoslaviesnv.sk

Cirkev bratská

bohoslužby každú nedeľu o 9.30 a štvrtok o 18.00 h
Adresa: Kukučínova 1, 053 11 Smižany
E-mail:    martin@cbpo.sk
Mobil: 0905 428 738

Jehovoví svedkovia

Sála Kráľovstva Jehovových svedkov, Odborárov 25
streda: 18.15 h
štvrtok: 17.15 h
nedeľa: 9.30, 17.05 h
utorok: 17.15 (rómsky jazyk)
nedeľa: 13.00 (rómsky jazyk)
Viac informácií nájdete na    www.jw.org/sk