Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Sociálna pomoc

Chcem vybaviť

Zvoľte kategóriu, ktorú hľadáte

Stravovanie dôchodcov SOS náramok DOMKO-DSS - Služba včasnej intervencie OZ HANA - poradenské centrum v Spišskej Novej Vsi pre ženy zažívajúce násilie a ich deti Sociálno-právna ochrana detí Národná linka na pomoc deťom v ohrození Opatrovateľská služba Odľahčovacia služba Umiestnenie v Dome humanity NÁDEJ Umiestnenie v domove dôchodcov Zaradenie žiadateľov do poradovníka žiadateľov o zabezpečenie sociálnej služby u neverejných poskytovateľov - kritéria Komunitné centrum Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú mestom Spišská Nová Ves