Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Občan

Chcem vybaviť

Zvoľte kategóriu, ktorú hľadáte

Bývanie Dane a poplatky Dopravné záležitosti Dotáciu Hrobové miesto Kúpa/predaj/prenájom nehnuteľností Malé zdroje znečisťovania ovzdušia Vodné stavby - žumpa, studňa Návštevu u primátora Občiansky pohreb/úmrtný list Ordinačné hodiny, záväzné stanoviská Osvedčovanie podpisov na listinách a osvedčovanie listín Oznámenie o konaní podujatia Pridelenie súpisného čísla Prijatie jubilanta Prihlásenie/odhlásenie psa Rodný list Rybársky lístok Sobáš Zmena/úprava mena/priezviska Správne konanie Stavebný úrad Sťažnosti a petície Trvalý/prechodný pobyt Umiestnenie atrakcií Úver zo ŠFRB Uvítanie dieťaťa Územné plánovanie Výrub drevín a správa verejnej zelene Vývoz komunálneho odpadu Tlačivá